Co se děje na CU?

20.3.2018 - Certifikační zkouška březen 2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Tématické okruhy pro nemovité věci

Související stránky

Témata pro ústní zkoušku z metod oceňování nemovitých věcí najdete na hlavní straně CÚ v Souborech ke stažení.

1. Teorie oceňování nemovitých věcí

  1. Nemovité věci, jejich druhy a evidence
    • Nemovitá věc a její charakteristické znaky
    • Druhy nemovitých věcí
      • pozemky (číslování parcel, druhy pozemků a jejich grafické označování, vliv zastavění na cenu pozemku)
      • stavby
    • Evidence nemovitých věcí v katastru nemovitostí
  2. Třídění staveb a jejich skladba
  3. Základní pojmy při oceňování nemovitých věcí
    • Zastavěná plocha
      • zastavěná plocha podlaží podle ČSN 73 4055
      • zastavěná plocha podlaží pro oceňování podle jednotlivých vyhlášek
      • zastavěná plocha pro oceňování ve stopcenách
      • zastavěná plocha objektu
    • Obestavěný prostor
      • obestavěný prostor podle ČSN 73 4055
      • obestavěný prostor pro oceňování podle jednotlivých vyhlášek
      • obestavěný prostor pro oceňování ve stopcenách
      • obestavěný prostor podle DIN 277/1950
    • Obytná místnost
    • Byty a provozní místnosti
    • Obytný dům, bytový dům a dům s nájemními byty
    • Rodinný domek a rodinný dům
    • Stavby pro individuální rekreaci
    • Hodnota a cena
  4. Podklady pro oceňování nemovitých věcí
    • Katastr nemovitostí
    • Pozemková kniha
    • Místní prohlídka nemovité věci
  5. Životnost stavebních objektů a postupy jejího stanovení
    • Technická (fyzická) životnost stavby
    • Hospodářská (ekonomická) životnost stavby
  6. Opotřebení staveb a jeho stanovení
    • Klasické metody stanovení opotřebení staveb
    • Analytická metoda stanovení opotřebení staveb
  7. Oceňování pozemků
    • Oceňování pozemků podle předpisů
    • Naegeliho metoda třídy polohy a její aplikace
    • Indexová metoda zjištění hodnoty pozemku
    • Cenové mapy pozemků
    • Stopceny pozemků
    • Ceny zemědělských a lesních pozemků
  8. Způsoby zjištění věcné (nákladové) hodnoty nemovité věci
    • Podrobný položkový rozpočet
    • Metoda agregovaných veličin
    • Využití vyhlášek MF
  9. Stanovení výnosové hodnoty nemovité věci
    • Definice výnosové hodnoty a její stanovení
      • výnosová hodnota na bázi věčné renty
      • výnosová hodnota na bázi dočasné renty
    • Odvození kapitalizační míry nemovitých věcí
    • Příjmy pro výpočet výnosové hodnoty nemovité věci
    • Výdaje na dosažení příjmů z nájemného
    • Odpočet nákladů na uvedení stavby do pronajímatelného stavu
  10. Stanovení hodnoty nemovité věci porovnáním
    • Podklady pro cenové porovnání
    • Metody cenového porovnání
  11. Obvyklá (tržní) cena nemovité věci
    • Vlivy působící na obecnou cenu nemovitých věcí
    • Způsoby stanovení obvyklé ceny nemovité věci
  12. Oceňování bytů a nebytových prostor
    • Vlastnictví bytů a nebytových prostor podle zákona
    • Cena bytů a nebytových prostor podle zákona
    • Oceňování bytů a nebytových prostor podle cenového předpisu
  13. Tržní cena bytu a nebytového prostoru
  14. Oceňování nemovitých věcí podniku
    • Pozemky
      • cenotvorné faktory pozemků průmyslových závodů
      • kontaminace půdy – ekologický audit a jeho smysl
    • Průmyslové stavby
      • průmyslové stavby a výrobní technika – jejich vzájemné vazby
    • Analýza využití nemovité věci v komplexu i jednotlivě
      • podnik v chodu
      • podnik v klidu
    • Oceňování průmyslových pozemků a staveb
  15. Zjištění majetkové újmy, způsobené poškozením nemovité věci
    • Náhrada škody podle občanského zákoníku
    • Náhrada škody podle obchodního zákoníku
    • Postup stanovení výše majetkové újmy znalcem
  16. Oceňování nemovitých věcí ve zvláštních případech
    • Oceňování pro úvěrové řízení
    • Oceňování pro dělení spoluvlastnictví
    • Oceňování pro pojišťovny
    • Oceňování pro dědické řízení
    • Oceňování pro účetnictví
    • Oceňování věcných břemen

2. Konstrukce a technologie pozemních staveb

  1. Konstrukce pozemních staveb
    • Základní funkční, materiálové a technologické členění pozemních staveb
    • Názvosloví hlavních konstrukčních částí stavby
    • Základní stavební konstrukce
      • základové konstrukce konvenční (pásy, patky, desky) a nekonvenční (piloty, podzemní stěny)
      • hydroizolace spodní i vrchní stavby (povlaky, stříkané izolace, geotextilie)
      • obvodové pláště a příčky včetně okenních a dveřních otvorů
      • komíny zděné i montované
      • osvětlovací, zásobovací a větrací šachty podle jednotlivých vyhlášek
      • stropní konstrukce (dřevěné stropy, stropy z ocelových nosníků a vložek, monolitické příp. montované stropy na bázi keramiky nebo železobetonu, stropy spřažené)
      • schodiště a rampy
      • balkony, římsy, atiky, lodžie, arkýře a ustupující podlaží
      • nosné konstrukce sklonitých i plochých střech a jejich krytiny
    • Přestavba staveb a jejich životnost
      • životnost stavby a stavební konstrukce
      • údržba a opravy, modernizace a adaptace
      • přístavba, nástavba a rekonstrukce
  2. Technologie výstavby pozemních staveb
    • Charakteristika stavební výroby
    • Základní technologie provádění konstrukcí pozemních staveb
      • zdění z cihel a tvárnic
      • betonářské práce (bednění, vyztužení, betonáž, ošetření betonu, odbednění konstrukcí)
      • omítkářské práce
      • provádění podlah a dlažeb
      • obkladačské práce
      • malířské a natěračské práce
    • Technologie pozemních staveb
      • stavby monolitické (stavby zděné, monolitické železobetonové skelety, stavby z litého betonu
      • stavby polomontované (stavby Lift – slab, stavby Lift – form)
      • stavby montované (stavby panelové, montované železobetonové skelety, stavby z prostorových buněk, ocelové skelety)

3. Katastr nemovitostí a stavební právo

  1. Katastr nemovitostí
    • Význam a uspořádání katastru nemovitostí – dopad do obchodně právních vztahů
      • obsah katastru nemovitostí
        • pozemky
        • budovy a haly
        • byty a nebytové prostory
        • rozestavěné budovy a haly nebo byty a nebytové prostory
      • katastrální operát
      • listiny předkládané k zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitým věcem
      • práce se souborem popisných operací a jejich využití při oceňování majetku
    • Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitým věcem do katastru nemovitostí
      • hlavní zásady zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitým věcem
      • vlastnická a jiná věcná práva k nemovitým věcem zapisovaná do katastru nemovitostí
      • předmět vkladu práva a úkony katastrálního úřadu v průběhu řízení o vkladu
      • předmět záznamu práva a úkony katastrálního úřadu při jeho záznamu
      • předmět poznámky a úkony katastrálního úřadu při poznámce
    • Revize, oprava a obnova katastrálního operátu
    • Veřejnost katastru nemovitostí
    • Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
    • Zeměměřičské a katastrální orgány
  2. Stavební právo
    • Cíle, úkoly a podklady územního plánování
      • územně plánovací dokumentace a orgány územního plánování
      • pořizování, schvalování a závaznost územně plánovací dokumentace
    • Právně normativní báze stavebního práva veřejného
      • schéma a hlavní obsah stavebního zákona
      • projektová dokumentace stavby, stavební řízení a stavební povolení, kolaudace stavby
      • vyvlastnění pro účely výstavby
      • náhrady při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
    • Právně normativní báze stavebního práva soukromého
      • stavba a projekt stavby jako předmět smlouvy o dílo
      • problematika ceny stavby ve smlouvě, při soutěžích, u veřejných zakázek