Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Požadavky na žadatele

Související stránky

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech:

 • kvalifikace
 • praxe
 • osobní vlastnosti
 • reference

1. Kvalifikace a praxe

Žadatel o certifikaci ve specializaci oceňování nemovitých věcí musí mít:

 • vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru a 3 roky praxe v oboru oceňování nemovitých věcí, dále musí být žadatel absolventem specializačního studia oceňování nemovitých věcí v rozsahu nejméně 150 hodin nebo několika kurzů obdobné odborné náplně v celkovém rozsahu nejméně 150 hodin. V případě praxe delší 6 let může vedoucí certifikačního ústavu rozhodnout o uznání vzdělání v menším rozsahu, minimálně však 100 hodin. Nebo
 • vysokoškolské vzdělání v nestavebním oboru a 3 roky praxe v oboru oceňování nemovitých věcí, dále musí být žadatel absolventem specializačního studia oceňování nemovitých věcí v rozsahu nejméně 200 hodin nebo několika kurzů obdobné odborné náplně v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin. Nebo
 • středoškolské vzdělání a 5 let praxe v oboru oceňování nemovitých věcí, dále musí být žadatel absolventem specializačního studia oceňování nemovitých věcí v rozsahu nejméně 150 hodin nebo několika kurzů obdobné odborné náplně v celkovém rozsahu nejméně 150 hodin. V případě praxe delší 8 let může vedoucí certifikačního ústavu rozhodnout o uznání vzdělání v menším rozsahu, minimálně však 100 hodin.

2. Osobní vlastnosti a reference

Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost či jiný s oceňováním majetku související čin.

Žadatel musí prostřednictvím referencí či jiných obdobných dokladů prokázat spokojenost svých klientů s poskytovanými službami a tím svoji dostatečnou odbornou úroveň.

3. Doklady

Žadatel o certifikaci předkládá spolu s přihláškou:

 • doklad o absolvovaném vysokoškolském či středoškolském vzdělání
 • doklad o absolvování specializačního studia
 • kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce
 • doklady o absolvované praxi – reference, potvrzení zaměstnavatele, prohlášení o praxi
 • seznam oceňovacích prací zpracovaných v průběhu posledních 3 let
 • doklad o úhradě poplatku za certifikační zkoušku

4. Prokázání odborné způsobilosti

Prostředkem prokázání řádného výkonu oceňovací činnosti v oboru, v němž chce být odhadce certifikován, jsou zpracované oceňovací práce. Žadatel předkládá s přihláškou nebo na základě výzvy Certifikačního ústavu zpracované posudky (oceňovací práce):

 • žadatel o certifikaci ve specializaci oceňování nemovitých věcí předkládá tři ocenění, z nich nejméně jedno ocenění komerčního (nebytového) objektu, kde musí být užito některé z metod tržního oceňování, a nejméně jedno ocenění bytového objektu. Volba třetího ocenění je ponechána na žadateli.

Pro posouzení věcné a formální správnosti předložených ocenění se použije metodický postup pro oceňování nemovitých věcí, který je součástí Požadavků ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku.

K předloženým oceněním je zpracován oponentní (odborný) posudek, který je podkladem pro ústní část certifikační zkoušky. V případě, že oponent shledá úroveň některého z předložených ocenění nedostačující, nepovolí vedoucí certifikačního ústavu žadateli certifikační zkoušku a vyzve jej k předložení nové práce.