Požadavky na žadatele

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech:

1. Kvalifikace a praxe

Žadatel o certifikaci ve specializaci oceňování nemovitých věcí musí mít:

2. Osobní vlastnosti a reference

Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost či jiný s oceňováním majetku související čin.

Žadatel musí prostřednictvím referencí či jiných obdobných dokladů prokázat spokojenost svých klientů s poskytovanými službami a tím svoji dostatečnou odbornou úroveň.

3. Doklady

Žadatel o certifikaci předkládá spolu s přihláškou:

4. Prokázání odborné způsobilosti

Prostředkem prokázání řádného výkonu oceňovací činnosti v oboru, v němž chce být odhadce certifikován, jsou zpracované oceňovací práce. Žadatel předkládá s přihláškou nebo na základě výzvy Certifikačního ústavu zpracované posudky (oceňovací práce):

Pro posouzení věcné a formální správnosti předložených ocenění se použije metodický postup pro oceňování nemovitých věcí, který je součástí Požadavků ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku.

K předloženým oceněním je zpracován oponentní (odborný) posudek, který je podkladem pro ústní část certifikační zkoušky. V případě, že oponent shledá úroveň některého z předložených ocenění nedostačující, nepovolí vedoucí certifikačního ústavu žadateli certifikační zkoušku a vyzve jej k předložení nové práce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague