Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Průběh zkoušky

Související stránky

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vychází ze schváleného programu certifikace. Proces udělení certifikátu zahajuje žadatel o certifikaci podáním Přihlášky ke zkoušce a certifikaci. Žadatel se přihlašuje k certifikaci vždy v jedné specializaci, v daném případě:

  • certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí

Spolu s přihláškou dokládá žadatel splnění vstupních požadavků předložením kopií příslušných dokladů.

Na výzvu certifikačního ústavu předloží žadatel o certifikaci vybraná ocenění, k nimž je vypracován oponentní posudek.

Při splnění všech daných kritérií povolí vedoucí certifikačního ústavu žadateli certifikační zkoušku.

Termín a místo konání certifikační zkoušky je žadateli sdělen pozvánkou nejméně dva týdny předem.

Při certifikační zkoušce je žadatel povinen prokázat svoji totožnost.

Komisionelní certifikační zkouška se skládá ze 3 částí: písemné zkoušky, ústní zkoušky a odborné rozpravy.

Písemná zkouška trvá 120 minut a skládá se ze 3 částí, obsahově specifikovaných dále. Žadatel si losuje jednu z variant písemných testů v písemné podobě, v případě zpracování testu na počítači je varianta generována automaticky. Podmínkou postoupení k další části je minimálně 60% úspěšnost ve všech částech.

Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut a skládá se z odpovědi na 2 vylosované otázky.

Následuje odborná rozprava nad předloženými oceněními a oponentními posudky. Žadatel musí při rozpravě prokázat analytické a syntetické dovednosti v daném rozsahu.

V případě úspěšného vykonání certifikační zkoušky rozhodne vedoucí certifikačního ústavu o vydání certifikátu. Certifikát prokazující dostatečnou odbornou způsobilost k výkonu funkce odhadce majetku je vydáván na 3 roky, při další certifikaci na 5 let. Certifikovaný odhadce je povinen podrobovat se pravidelnému dozoru certifikačního ústavu a působit v souladu se stanovenými pravidly.