Co se děje na CU?

8.6.2018 - 21.9.2018 - Certifikační zkouška září 2018

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Tématické okruhy pro nemovité věci

Související stránky

Témata pro ústní zkoušku z metod oceňování nemovitých věcí najdete na hlavní straně CÚ v Souborech ke stažení.

1. Teorie oceňování nemovitých věcí

 1. Nemovité věci, jejich druhy a evidence
  • Nemovitá věc a její charakteristické znaky
  • Druhy nemovitých věcí
   • pozemky (číslování parcel, druhy pozemků a jejich grafické označování, vliv zastavění na cenu pozemku)
   • stavby
  • Evidence nemovitých věcí v katastru nemovitostí
 2. Třídění staveb a jejich skladba
 3. Základní pojmy při oceňování nemovitých věcí
  • Zastavěná plocha
   • zastavěná plocha podlaží podle ČSN 73 4055
   • zastavěná plocha podlaží pro oceňování podle jednotlivých vyhlášek
   • zastavěná plocha pro oceňování ve stopcenách
   • zastavěná plocha objektu
  • Obestavěný prostor
   • obestavěný prostor podle ČSN 73 4055
   • obestavěný prostor pro oceňování podle jednotlivých vyhlášek
   • obestavěný prostor pro oceňování ve stopcenách
   • obestavěný prostor podle DIN 277/1950
  • Obytná místnost
  • Byty a provozní místnosti
  • Obytný dům, bytový dům a dům s nájemními byty
  • Rodinný domek a rodinný dům
  • Stavby pro individuální rekreaci
  • Hodnota a cena
 4. Podklady pro oceňování nemovitých věcí
  • Katastr nemovitostí
  • Pozemková kniha
  • Místní prohlídka nemovité věci
 5. Životnost stavebních objektů a postupy jejího stanovení
  • Technická (fyzická) životnost stavby
  • Hospodářská (ekonomická) životnost stavby
 6. Opotřebení staveb a jeho stanovení
  • Klasické metody stanovení opotřebení staveb
  • Analytická metoda stanovení opotřebení staveb
 7. Oceňování pozemků
  • Oceňování pozemků podle předpisů
  • Naegeliho metoda třídy polohy a její aplikace
  • Indexová metoda zjištění hodnoty pozemku
  • Cenové mapy pozemků
  • Stopceny pozemků
  • Ceny zemědělských a lesních pozemků
 8. Způsoby zjištění věcné (nákladové) hodnoty nemovité věci
  • Podrobný položkový rozpočet
  • Metoda agregovaných veličin
  • Využití vyhlášek MF
 9. Stanovení výnosové hodnoty nemovité věci
  • Definice výnosové hodnoty a její stanovení
   • výnosová hodnota na bázi věčné renty
   • výnosová hodnota na bázi dočasné renty
  • Odvození kapitalizační míry nemovitých věcí
  • Příjmy pro výpočet výnosové hodnoty nemovité věci
  • Výdaje na dosažení příjmů z nájemného
  • Odpočet nákladů na uvedení stavby do pronajímatelného stavu
 10. Stanovení hodnoty nemovité věci porovnáním
  • Podklady pro cenové porovnání
  • Metody cenového porovnání
 11. Obvyklá (tržní) cena nemovité věci
  • Vlivy působící na obecnou cenu nemovitých věcí
  • Způsoby stanovení obvyklé ceny nemovité věci
 12. Oceňování bytů a nebytových prostor
  • Vlastnictví bytů a nebytových prostor podle zákona
  • Cena bytů a nebytových prostor podle zákona
  • Oceňování bytů a nebytových prostor podle cenového předpisu
 13. Tržní cena bytu a nebytového prostoru
 14. Oceňování nemovitých věcí podniku
  • Pozemky
   • cenotvorné faktory pozemků průmyslových závodů
   • kontaminace půdy – ekologický audit a jeho smysl
  • Průmyslové stavby
   • průmyslové stavby a výrobní technika – jejich vzájemné vazby
  • Analýza využití nemovité věci v komplexu i jednotlivě
   • podnik v chodu
   • podnik v klidu
  • Oceňování průmyslových pozemků a staveb
 15. Zjištění majetkové újmy, způsobené poškozením nemovité věci
  • Náhrada škody podle občanského zákoníku
  • Náhrada škody podle obchodního zákoníku
  • Postup stanovení výše majetkové újmy znalcem
 16. Oceňování nemovitých věcí ve zvláštních případech
  • Oceňování pro úvěrové řízení
  • Oceňování pro dělení spoluvlastnictví
  • Oceňování pro pojišťovny
  • Oceňování pro dědické řízení
  • Oceňování pro účetnictví
  • Oceňování věcných břemen

2. Konstrukce a technologie pozemních staveb

 1. Konstrukce pozemních staveb
  • Základní funkční, materiálové a technologické členění pozemních staveb
  • Názvosloví hlavních konstrukčních částí stavby
  • Základní stavební konstrukce
   • základové konstrukce konvenční (pásy, patky, desky) a nekonvenční (piloty, podzemní stěny)
   • hydroizolace spodní i vrchní stavby (povlaky, stříkané izolace, geotextilie)
   • obvodové pláště a příčky včetně okenních a dveřních otvorů
   • komíny zděné i montované
   • osvětlovací, zásobovací a větrací šachty podle jednotlivých vyhlášek
   • stropní konstrukce (dřevěné stropy, stropy z ocelových nosníků a vložek, monolitické příp. montované stropy na bázi keramiky nebo železobetonu, stropy spřažené)
   • schodiště a rampy
   • balkony, římsy, atiky, lodžie, arkýře a ustupující podlaží
   • nosné konstrukce sklonitých i plochých střech a jejich krytiny
  • Přestavba staveb a jejich životnost
   • životnost stavby a stavební konstrukce
   • údržba a opravy, modernizace a adaptace
   • přístavba, nástavba a rekonstrukce
 2. Technologie výstavby pozemních staveb
  • Charakteristika stavební výroby
  • Základní technologie provádění konstrukcí pozemních staveb
   • zdění z cihel a tvárnic
   • betonářské práce (bednění, vyztužení, betonáž, ošetření betonu, odbednění konstrukcí)
   • omítkářské práce
   • provádění podlah a dlažeb
   • obkladačské práce
   • malířské a natěračské práce
  • Technologie pozemních staveb
   • stavby monolitické (stavby zděné, monolitické železobetonové skelety, stavby z litého betonu
   • stavby polomontované (stavby Lift – slab, stavby Lift – form)
   • stavby montované (stavby panelové, montované železobetonové skelety, stavby z prostorových buněk, ocelové skelety)

3. Katastr nemovitostí a stavební právo

 1. Katastr nemovitostí
  • Význam a uspořádání katastru nemovitostí – dopad do obchodně právních vztahů
   • obsah katastru nemovitostí
    • pozemky
    • budovy a haly
    • byty a nebytové prostory
    • rozestavěné budovy a haly nebo byty a nebytové prostory
   • katastrální operát
   • listiny předkládané k zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitým věcem
   • práce se souborem popisných operací a jejich využití při oceňování majetku
  • Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitým věcem do katastru nemovitostí
   • hlavní zásady zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitým věcem
   • vlastnická a jiná věcná práva k nemovitým věcem zapisovaná do katastru nemovitostí
   • předmět vkladu práva a úkony katastrálního úřadu v průběhu řízení o vkladu
   • předmět záznamu práva a úkony katastrálního úřadu při jeho záznamu
   • předmět poznámky a úkony katastrálního úřadu při poznámce
  • Revize, oprava a obnova katastrálního operátu
  • Veřejnost katastru nemovitostí
  • Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
  • Zeměměřičské a katastrální orgány
 2. Stavební právo
  • Cíle, úkoly a podklady územního plánování
   • územně plánovací dokumentace a orgány územního plánování
   • pořizování, schvalování a závaznost územně plánovací dokumentace
  • Právně normativní báze stavebního práva veřejného
   • schéma a hlavní obsah stavebního zákona
   • projektová dokumentace stavby, stavební řízení a stavební povolení, kolaudace stavby
   • vyvlastnění pro účely výstavby
   • náhrady při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
  • Právně normativní báze stavebního práva soukromého
   • stavba a projekt stavby jako předmět smlouvy o dílo
   • problematika ceny stavby ve smlouvě, při soutěžích, u veřejných zakázek