Obsah zkoušky

Obsah zkoušky

  • Písemná zkouška zahrnuje testy z těchto oblastí:

metody oceňování nemovitých věcí,
základy občanského práva, katastru nemovitostí a stavebního práva,
konstrukce a technologie pozemních staveb.

Otázky mohou být otevřené i uzavřené. Na vypracování testu má žadatel vyhrazeno 90 minut.

  • Ústní zkouška trvá přibližně 40-45 minut a je zaměřena na oblast oceňování nemovitých věcí.

Analytické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu:

analýza vlivů působících na příslušný segment trhu (zejména stav nabídky a poptávky, politické, ekonomické, správní, demografické aj. vlivy),
analýza komerčních charakteristik nemovité věci a její postavení na trhu,
analýza podkladů pro stanovení hrubého ročního nájemného a konfrontace vstupních údajů se skutečností v místě a čase,
analýza položek obhospodařovaných nákladů (schopnost umět vyhledat a pracovat s úředními podklady).

Syntetické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu představují schopnost zpracovat tržní ocenění na bázi nákladového, výnosového a porovnávacího přístupu pro účely:

koupě a prodeje nemovité věci, ocenění zástavy, vkladu nemovitosti nebo její části do obchodních společností, vypořádání majetku mezi spoluvlastníky, sanačního záměru aj.