Průběh zkoušky

Průběh zkoušky

Při splnění vstupních požadavků a kladném hodnocení oceňovacích prací povolí vedoucí certifikačního ústavu žadateli absolvovat certifikační zkoušku.

Komisionální certifikační zkouška sestává z písemné zkoušky (testu), ústní zkoušky a z odborné rozpravy nad předloženými pracemi. Písemná zkouška trvá 90 minut. Žadatel losuje jednu z variant písemných testů, v případě zpracování testu na počítači je varianta generována automaticky. Podmínkou postoupení k ústní části je minimálně 60 % úspěšnost v každé části písemného testu. Ústní zkouška trvá přibližně 40 – 45 minut a sestává z odpovědi na vylosovanou dvou-otázku a z odborné rozpravy nad předloženými oceňovacími pracemi.

V případě úspěšného složení certifikační zkoušky rozhodne vedoucí certifikačního ústavu o vydání certifikátu. Certifikát je vydáván na 3 roky, při další certifikaci (tzv. recertifikaci) na 5 let.

Neuspěje-li žadatel u zkoušky, skládá opakovanou zkoušku. Neúspěšná část zkoušky se opakuje celá, neúspěch v ústní části zkoušky nevyžaduje opakování části písemné.

Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci nebo držitel certifikátu písemně odvolat, postupy pro odvolání zde (soubor PDF).

Certifikační ústav zveřejní na svých webových stránkách certifikát do 1 měsíce od jeho vydání. Zveřejnění obsahuje nezbytně nutné identifikační údaje o držiteli certifikátu.

Certifikovaný odhadce je povinen podrobovat se pravidelnému dozoru certifikačního ústavu a působit v souladu se stanovenými pravidly Zásady pro držitele certifikátu (soubor PDF ke stažení).

Platnost certifikátu je časově omezena, a proto je nutné ji pravidelně prodlužovat tzv. recertifikační zkouškou. Při splnění požadavků dozoru je žadatel oprávněn podat přihlášku k recertifikaci, jejíž rozsah je totožný s certifikační zkouškou, neprobíhá však písemná zkouška.