Požadavky na žadatele

Žadateli o certifikaci je v rámci vstupní etapy poskytnuta informační publikace „Požadavky ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku“, která obsahuje podrobné požadavky na žadatele o certifikaci odhadce majetku ve specializaci oceňování nemovitých věcí, popis procesu certifikace, práva a povinnosti žadatele i držitele certifikátu a poplatky související s certifikací, a slouží jako výchozí materiál k informování.

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze schváleného certifikačního schématu.

Informační publikace je uvedena na webových stránkách (dole). Certifikační ústav zašle na požádání  zájemci o certifikaci  formuláře přihlášky ke zkoušce a certifikaci, formulář o praxi a formulář seznam ocenění.

I. Vstupní požadavky na žadatele
Certifikační proces je zahájen podáním přihlášky ke zkoušce a certifikaci včetně příslušných dokladů splňujících předepsané požadavky.

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech:

Kvalifikace a praxe
Žadatel o certifikaci ve specializaci oceňování nemovitých věcí musí splňovat jednu z níže uvedených kvalifikačních podmínek:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru oceňování nemovitých věcí a minimálně 3 roky praxe v oboru
    vysokoškolské vzdělání, specializační vzdělání v oboru oceňování nemovitých věcí v minimálním rozsahu 150 hodin nebo vzdělání získané v několika kurzech obdobného rozsahu a náplně (teorie a metody oceňování nemovitostí, stavební konstrukce a technologie a právní aspekty oceňování), a minimálně 3 roky praxe v oboru oceňování nemovitých věcí. V případě praxe delší 6-ti let může vedoucí certifikačního ústavu rozhodnout o uznání vzdělání v menším rozsahu, minimálně však v rozsahu 90 hodin.
  • středoškolské vzdělání, specializační vzdělání v oboru oceňování nemovitých věcí v minimálním rozsahu 150 hodin nebo vzdělání získané v několika kurzech obdobného rozsahu a náplně (teorie a metody oceňování nemovitostí, stavební konstrukce a technologie a právní aspekty oceňování), a minimálně 5 let praxe v oboru oceňování nemovitých věcí. V případě praxe delší 8 let může vedoucí certifikačního ústavu rozhodnout o uznání vzdělání v menším rozsahu, minimálně však v rozsahu 90 hodin.

Osobní vlastnosti (bezúhonnost)
Žadatel o certifikaci nesmí mít záznam v rejstříku trestů za majetkovou trestnou činnost nebo za trestný čin související s oceňováním majetku.

Splní-li žadatel všechny vstupní požadavky, provede certifikační ústav jeho registraci. Následně certifikační ústav vyzve žadatele k předložení oceňovacích prací k prokázání odborné způsobilosti.

Ke zvláštním potřebám žadatele (např. snížená schopnost vidění, slyšení, vyjadřování nebo pohybu) přistupuje certifikační ústav individuálně při zachování podmínek rovného přístupu pro všechny žadatele o certifikaci.

S veškerými údaji vstupní dokumentace certifikační ústav zachází jako s důvěrnými informacemi při dodržování pravidel GDPR.

II. Prokázání odborné způsobilosti
Prostředkem k prokázání odborné způsobilosti (řádného výkonu oceňovací činnosti) ve specializaci oceňování nemovitých věcí jsou žadatelem zpracované oceňovací práce. Žadatel předkládá s přihláškou nebo na základě výzvy certifikačního ústavu 3 odhady tržní hodnoty (oceňovací práce, posudky) zpracované v průběhu posledních 3 let:

  1. ocenění rezidenčního objektu (byt, bytový nebo rodinný dům, rekreační objekt)
  2. ocenění nerezidenčního objektu (nebytová jednotka, provozovna, obytný dům s provozovnou, pronajímatelná garáž, obchodní nebo průmyslový objekt, objekt skladu)
  3. ocenění nezastavěného pozemku

K předloženým oceněním je nezávislými posuzovateli zpracován odborný (oponentní) posudek, který je podkladem pro ústní část certifikační zkoušky.