Právo na odvolání a stížnosti

Postupy pro odvolání a stížnosti

Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci nebo držitel certifikátu písemně odvolat. Odvolání podá do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí správní radě certifikačního ústavu.

Správní radě certifikačního ústavu je možno podávat i písemné stížnosti na certifikační ústav, jeho komise i pracovníky.

Adresa pro odvolání a stížnosti:

Certifikační ústav VŠE Praha
Správní rada
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Stížnosti adresované funkcionářům VŠE nebo vedoucímu certifikačního ústavu je možno řešit i mimo jednání správní rady.

Předseda správní rady svolá do 4 týdnů od doručení odvolání nebo stížnosti správní radu a řeší problém.

V případě, že se žadatel odvolává proti nepřipuštění k certifikační zkoušce, řeší správní rada toto odvolání sama.

Certifikační ústav předkládá prostřednictvím vedoucího CÚ správní radě na zasedání veškerou dokumentaci k řešenému případu.

V případě odvolání proti udělení nebo neudělení certifikátu a stížnosti:

·         správní rada jmenuje ad hoc tříčlennou odvolací komisi,

·         certifikační ústav písemně informuje odvolávající se stranu o složení odvolací komise s tím, že do 14 dnů od doručení je možno podat proti složení komise výhradu,

·         zda výhrada bude přijata či nikoliv, rozhoduje předseda správní rady; certifikační ústav písemně informuje odvolávající se stranu,

·         odvolací komise je oprávněna rozhodnout o správnosti nebo nesprávnosti rozhodnutí vedoucího certifikačního ústavu a o opakování certifikační zkoušky.

Rozhodne-li odvolací komise o opakování certifikační zkoušky, je vedoucí certifikačního ústavu povinen zabezpečit do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolávající se straně konání nové certifikační zkoušky na náklady certifikačního ústavu.

O všech závěrech jednání správní rady a odvolací komise a výsledcích odvolání nebo stížnosti je odvolávající se strana písemně informována.

Proti rozhodnutí správní rady o rozhodnutí v rámci certifikačního procesu se odvolávající strana již nemůže dále odvolat. Další řešení sporu je možné jen soudní cestou.

Podá-li žadatel o certifikaci nebo držitel certifikátu proti rozhodnutí certifikačního ústavu o neudělení certifikátu odvolání, skládá spolu s odvoláním kauci ve výši 2 000 Kč (dva tisíce korun českých). Kauci uhradí bankovním převodem na účet certifikačního ústavu. Kauce bude v případě, že odvolání bylo kvalifikováno správní radou nebo odvolací komisí jako oprávněné, vrácena v plné výši. Rozhodne-li však správní rada nebo odvolací komise, že odvolání nebylo oprávněné, certifikační ústav kauci nevrací a prostředky použije ke krytí režijních nákladů spojených s odvoláním.