Zásady pro držitele certifikátu

Zásady pro držitele certifikátu
Podpisem přihlášky se žadatel zavazuje v případě získání certifikáty dodržovat Zásady pro držitele certifikátu, které v písemné podobě obdrží spolu s certifikátem. Certifikovaný odhadce se zavazuje dodržovat zásady, vymezující vztah k certifikačnímu ústavu a obchodním partnerům tak, aby byla zachována úroveň profesní způsobilosti a důvěra v certifikační systém:

1)    Držitel certifikátu je oprávněn se odkazovat na certifikační ústav, a to v rozsahu uděleného certifikátu a pouze po dobu platnosti certifikátu. Po ukončení platnosti certifikátu oprávnění zaniká.

2)    Držitel certifikátu pracuje v oboru, pro který certifikát získal, nevyužívání certifikátu negativně ovlivňuje recertifikaci.

3)    Držitel certifikátu zachovává morální zásady vůči obchodním partnerům a konkurenci.

4)    Držitel certifikátu vykonává odbornou činnost tak, aby proti němu nebyly vznášeny stížnosti, zvláště z důvodu nízké profesní úrovně.

5)    Držitel certifikátu je povinen, v případě stížnosti na něj, neprodleně informovat certifikační ústav, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení stížnosti.

6)    Držitel certifikátu je povinen neprodleně oznámit certifikačnímu ústavu změnu kontaktních údajů, nejpozději však do jednoho měsíce od změny.

7)    Držitel certifikátu je povinen jedenkrát ročně vyplnit a zaslat certifikačnímu ústavu na jeho výzvu dotazník pravidelného dozoru.

8)    Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může držitel certifikátu odvolat ke správní radě.

9)    Spor mezi držitelem certifikátu a certifikačním ústavem nebo držitelem certifikátu a jeho obchodními partnery řeší správní rada ve smyslu dokumentovaných postupů pro dovolání a konečné rozhodnutí.

10) Porušení předem zveřejněných zásad ze strany držitele certifikátu, jakož i klamné používání certifikátu držitelem, může znamenat pozastavení platnosti certifikátu nebo jeho odebrání.