Charakteristika CÚ

Certifikační ústav VŠE Praha (CÚ) je účelovým pracovištěm Vysoké školy ekonomické v Praze, zřízeným výhradně pro certifikaci osob. Certifikační ústav je ve své činnosti nezávislý na jiných aktivitách VŠE Praha, využívá však odborného zázemí této univerzity. Certifikační ústav VŠE Praha chápe důležitost nestrannosti při provádění svých činnosti, řídí případný střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností.

Certifikační ústav byl zřízen rozhodnutím rektora VŠE ke dni 1. 12. 1998 vydáním zřizovací listiny.

Certifikační ústav VŠE Praha vykonává svou činnost na základě platného akreditačního oprávnění, vydaného Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Rozsah oprávnění zahrnuje certifikaci odhadců pro oceňování nemovitých věcí a certifikaci realitních makléřů.

Certifikační ústav VŠE Praha si je plně vědom důležitosti principu nestrannosti při poskytování certifikačních služeb, tuto zásadu plně dodržuje a umožňuje všem žadatelům o certifikaci spravedlivý přístup a postup v rámci procesu certifikace.